Terneuzen Portal

Intro portal

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop wij inzicht geven in de financiële situatie van de gemeente. De gemeenteraad heeft hierbij een kaderstellende en controlerende taak. Het college van burgemeester en wethouders een uitvoerende en verantwoordende taak. Hiervoor brengen wij verschillende documenten uit die u hier vindt.

Begroting

In het najaar stellen wij de begroting voor het komende jaar en de meerjarenraming vast. In die begroting staat welke plannen er zijn, wat die plannen kosten en de te verwachten inkomsten en uitgaven. De begroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd uit verschillende programma's. Een programma beschrijft per beleidsterrein de doelstellingen, wat wij ervoor gaan doen en geeft aan hoeveel geld wij daarvoor uittrekken. De financiële begroting bevat een overzicht van inkomsten en uitgaven en de financiële positie.

Jaarstukken

In het voorjaar verschijnen de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag geven wij een brede terugblik op wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd. Dit aan de hand van de volgende drie vragen:
- Wat hebben we bereikt?
- Wat hebben we daarvoor gedaan?
- En wat heeft het gekost?
Net als de begroting is het jaarverslag opgebouwd uit programma’s per beleidsterrein. Zo kunnen de gemeenteraad en inwoners controleren of in de begroting aangekondigde plannen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.